רחוב

קלישר 11 כפר סבא

טל: 09-7670732

פקס: 09-9746628

Menu

לעיתים קרובות, בעת מעבר לעבודה חדשה נפתחתעל ידי המעסיקקרןפנסיה חדשה כספי הפנסיה, שנחסכו במקום העבודה הקודם, נשאריםבקרן הפנסיה הישנה ולא מופקדים בה כספים נוספים (ממקום העבודה החדש) יכול להיווצר מצב שבו יש לעמית , לכל הפחות, שתי קרנות פנסיה:

  1.   ק​רן פנסיה פעילה – אליה מופקדים כספים בלפחות אחד מהחודשים יולי או אוגוסט 2016.​
  2.   קרן פ​נ​​​סיה לא פעילה – אליה הופקדו כספים בעבר, אך לא מבוצעות אליה הפקדות נוספות החל מחודש ספטמבר 2015. בקרן זו נשמרים הכספים שנחסכו בעבר, לא מופקדים כספים חדשים, אך נגבים דמי ניהול בעבור תפעולה.​​​​

מה אפשר  לעשות אם יש לעמית יותר מקרן פנסיה אחת?

ניתן לאחד קרנות פנסיה. איחוד קרנות הפנסיה  (החדשות שנפתחו לאחר 1995) הינו מהלך שנועד לרכז את כל כספי הפנסיה, המפוזרים בקרנות שונות, במקום אחד. כך, כל כספי הפנסיה שנצברו לעמית בקרנות פנסיה שאינן פעילות, יועברו לקרן הפנסיה הפעילה (הנוכחית) שלו.​

מה היתרון באיחוד קרנות פנסיה?
שיפור יכולת התמקחות על גובה דמי הניהול:  איחוד כל הקרנות תחת קורת גג אחת יגדיל את סך כספי החיסכון בקרן הפעילה של העמית. ככל שהחיסכון הצבור יהיה גדול יותר, כך יוכל לדרוש  דמי ניהול נמוכים יותר עבור ניהול ​​החיסכון.​
הפסקת תשלום דמי ניהול מקסימליים בקרנות הלא פעילות:  לרוב, בקרנות פנסיה לא פעילות דמי הניהול הנגבים  הם מקסימליים  ( 0.5% מהצבירה), לכן מה שנחסך  ו"נשכח" בקרנות הלא פעילות "נאכל" לעמית על ידי דמי ניהול גבוהים.
שליטה:  איחוד כל קרנות הפנסיה תחת קורת גג אחת מאפשר לקבל תמונת מצב מלאה  על מצב החיסכון הפנסיוני  כמו גם על הקצבה הצפויה לעמית בעת הפרישה. אין יותר צורך להתעסק עם הרבה דוחות מחברות שונות, כל המידע ירוכז בדוח אחד מהחברה בה מנוהלת קרן הפנסיה הפעילה.​
הפחתתבירוקרטיה: כל שינוי שירצה העמית לעשות, לדוגמא –  שינוי מסלול השקעות בו מושקע כספו, יעשה מול חברה אחת.

אז מה החיסרון שבביצוע האיחוד ?
החיסכון הצבור בקרן פנסיה לא פעילה משולם, במקרה מות העמית, כסכום חד פעמי לשאירים או למוטבים.
אם לעמית, קרן פנסיה פעילה על שכר מבוטח בסך  10,000 ₪ , בת הזוג תקבל במקרה מוות 6,000 ₪ פנסיית שאירים (בין אם הקרן הלא פעילה תנוייד לקרן הפעילה או בין אם לאו) ובנוסף סכום חד פעמי של 100,000 ש"ח מהקרן הלא פעילה.
כלומר, אם לעמית קרן לא פעילה עם חיסכון של  100,000 ₪ , במקרה מוות אשתו תקבל גם פנסיית שאירים בסך 6,000 ₪ מהקרן הפעילה וגם סכום ח"פ או שווה ערך כפנסיית שאירים ל 100,000 ₪  (תלוי בתקנון הקרן) בגין הקרן הלא פעילה.
במקרה בו העמית יבצע איחוד של הקופות, בת הזוג תקבל במקרה מוות רק 6,000 ₪ פנסיית שאירים.

מה העלות לאי ניוד של הקרן הלא פעילה ?
נניח שלעמית קרן לא פעילה בסך של 100,000 ₪ בה הוא משלם דמי ניהול מצבירה בגובה 0.5% וקרן פעילה עם דמי ניהול בגובה של 0.25% מצבירה.
באם ינייד את הקרן הלא פעילה לפעילה – יחסוך כ 0.25% דמי ניהול מצבירה שהם  250 ₪ לשנה              (20 ₪ לחודש), אך יפסיד ריסק שעלותו 20 ₪ לחודש בפרמיה קבועה עד גיל פרישה.
אז? באם העמית לא צריך ריסק זה בשום מקרה וחבל לו לשלם בעד מה שהוא לא צריך 20 ₪ לחודש –  שינייד .
אולם באם העמית חושב שתשלום של 20 ₪ לחודש עבור ריסק של 100,000 הינו מציאה או "דיל יוצא מהכלל " (למשל עבור גילאי 45 פלוס, מעשנים, או חולים שיש להם תוספות חיתום וכד') אזי פשוט לא כדאי לנייד את הקרנות הלא פעילות לפעילות ולהשאירן כמות שהן מחוץ לקרן הפעילה.

איך יתבצע איחוד קרנות הפנסיה?
בהתאם לחוק, הליך מיזוג הקרנות ייעשה בצורה אוטומטית, ללא מעורבות פעילה של העמית. ההליך יתבצע בשני שלבים פשוטים:

  • ​שלב ראשון – איתור קרנות פנסיה לא פעילות

תהליך האיתור יתבצע על ידי העברת הפרטים של העמית (ת.ז, תאריך לידה ותאריך פתיחת החשבון בקרן הפנסיה) מקרנות הפנסיה למערכת אוטומטית לאיחוד קרנות באגף שוק ההון – ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
חשוב לדעת! הפרטים שיועברו, יימחקו מהמערכת בתום הליך איחוד הקרנות. הפרטים ישמשו אך ורק לאיתור קרנות פנסיה ולא לצרכים אחרים.
בימים הקרובים   צפויים  העמיתים לקבל הודעה על העברת הפרטים שלהם מקרן הפנסיה לצרכי איתור קרנות לא פעילות. אם העמית אינו מעוניין שיבצעו עבורו איתור של הקרנות הלא פעילות, עליו להודיע  על כך לקרן הפנסיה בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה.
שימו לב, ללא איתור של הקרנות הלא פעילות לא יתבצע עבור העמית איחוד קרנות פנסיה באופן אוטומטי!

  • שלב שני – איחוד קרנות פנסיה לא פעילות

בשלב הבא, קרן הפנסיה הנוכחית, שבה יש לעמית חשבון פעיל, תשלח אליו הודעה על כוונתה לאחד את החסכונות מקרנות הפנסיה הלא פעילות אצלה. אם העמית אינו מעוניין לאחד את קרנות הפנסיה שלו באופן אוטומטי, עליו להודיע על כך לקרן הפנסיה הפעילה בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה.
עמית יכול להתנגד למהלך באופן מלא או חלקי, קרי להעביר רק חלק מהקרנות הלא פעילות לקרן הפעילה .
עמית שלא יתנגד, יראו בכך את הסכמתו לביצוע איחוד החשבונות !!!!!

  • שלב  שלישי

קרנות הפנסיה השונות תעברנה בינן לבין עצמן בקשות לאיחוד החשבונות בהתאם להתייחסות שקיבלו מהעמיתים.
המהלך יבוצע ב – 10 מועדים שונים (המוכתבים ע"י האוצר) החל מ-  27/11/16  ועד ל- 27/8/17.
במידה שקיימת בעיה בביצוע איחוד החשבונות, יועברו הודעות דחיה בין הקרנות וכן ישלח לעמית העתק של ההודעה. סיבות הדחיה, לטובת מהלך זה, מוגדרות בחוזר ומהוות "רשימה סגורה".
במידה שבוצע איחוד חשבונות, תישלח הודעה על סיום התהליך הן מהקרן המעבירה והן מהקרן המקבלת. הקרן המקבלת רשאית לצרף הודעה זו לדוח השנתי לעמית.
כמו כן, במידה שעברו כספי פיצויים, הקרן המעבירה תשלח הודעה למעסיק .

מה קורה אם בעתיד יהיו לעמית שוב קרנות פנסיה לא פעילות?
החל מינואר 2017 בכל הצטרפות  לקרן פנסיה חדשה, הקרן החדשה תאתר ותאחד עבור המצטרף החדש את הקרנות הלא פעילות שלו אצלה, אלא אם יבחר אחרת. ​
שימו לב, איחוד קרנות פנסיה היא פעולה שניתן לבצע בכל עת! כל מה שעל העמית לעשות הוא להגיש בקשת ניוד לקרן הפנסיה הפעילה, והיא תפעל לאחד את הקרנות הלא פעילות אצלה. תהליך הניוד אינו כרוך בעלות כספית וכל הזכויות יישמרו לכם במהלכו.

דילוג לתוכן